Герб Запорожья

 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел: (061)239-71-21 (приймальня)
(061)239-71-30 (черговий)
Електронна пошта: reception.zavra@zp.gov.ua

atu.decentralization.gov.ua/#atlas /Код АТУ  ОА23060070010385728

Соціальні мережі:

   

 


  

      

    

 Погода_в_світі   

 

 

  

 

Положення про районну адміністрацію
Cьогодні: 6 грудня 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
30.09.2020 №33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про районну адміністрацію Запорізької міської ради
по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району


1. Загальні положення

1.1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – районна адміністрація) є виконавчим органом Запорізької міської ради (далі – міської ради) в районі міста.
1.2. Районна адміністрація є складовою частиною єдиної системи місцевого самоврядування у місті. Районна адміністрація підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.
1.3. Районна адміністрація забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.
1.4. Районна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Запорізької обласної ради, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Районна адміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Районна адміністрація має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України. Районна адміністрація є неприбутковою організацією.
1.6. Районна адміністрація виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України.
1.7. Майно належить районній адміністрації на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
1.8. На будинку, де розміщується районна адміністрація, підіймається Державний прапор України та прапор міста Запоріжжя.

1.9. Районна адміністрація здійснює заходи по утриманню території м. Запоріжжя в належному санітарному стані.

2. Голова районної адміністрації

2.1. Очолює відповідну районну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, спрямовує, координує та контролює її діяльність, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій, безпосередньо підпорядковується міському голові.
2.2. Призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.
2.3. На підставі рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства України структурні підрозділи районної адміністрації.
2.4. Надає пропозиції міському голові з кадрового забезпечення районної адміністрації відповідно до чинного законодавства України.
2.5. Призначає на посади та звільняє з посад службовців та обслуговуючий персонал районної адміністрації.
2.6. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, знаходяться на території району, у разі, якщо районна адміністрація Запорізької міської ради є органом управління майном підприємства.
2.7. Координує та контролює роботу підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виконують роботи з утримання житла, благоустрою району, торговельного та побутового обслуговування населення.

2.8. Організовує взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності для забезпеченнябезперебійної роботи комунального господарства в районі міста в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків.

2.9. Організовує взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності для належного утримання об'єктів благоустрою на території району.
2.10. Планує та забезпечує виконання заходів щодо організації мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району в особливий період.
2.11. З метою забезпечення комплексного підходу при розгляді, вирішенні найбільш важливих питань життєдіяльності району може утворювати колегію при голові районної адміністрації, а також утворювати інші комісії та дорадчі органи для вирішення питань в окремих сферах діяльності районної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.12. Визначає розподіл обов’язків між заступниками голови районної адміністрації відповідно до затвердженої структури органів управління районної адміністрації міської ради.
2.13. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, а також виконує завдання, визначенні рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, дорученнями міського голови та його заступників.
2.14. Затверджує положення про структурні підрозділи районної адміністрації міської ради, посадові інструкції працівників районної адміністрації, положення про колегію при голові районної адміністрації.
2.15. Готує пропозиції щодо структури та штатного розпису районної адміністрації міської ради та надає на затвердження міському голові.
2.16. Розпоряджається коштами районної адміністрації в межах затвердженого кошторису на утримання районної адміністрації.
2.17. Представляє районну адміністрацію у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами.
2.18. Працює з секретними документами та документами обмеженого доступу.
2.19. Розглядає звернення громадян, проводить особистий прийом громадян.

2.20. У разі необхідності здійснює заходи по утриманню території м. Запоріжжя в належному санітарному стані.

3. Заступники голови, структурні підрозділи
районної адміністрації

3.1. Голова районної адміністрації має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.
У разі відсутності (хвороба, відрядження, відпустка тощо) голови районної адміністрації його обов’язки виконує один із заступників, про що видається розпорядження міського голови.
3.2. Заступники голови районної адміністрації, відповідно до визначених головою районної адміністрації обов’язків, здійснюють керівництво дорученими сферами або інші функції управління, координують діяльність структурних підрозділів районної адміністрації, здійснюють взаємодію із виконавчими органами міської ради по відповідному району, структурними підрозділами виконавчих органів міської ради по відповідному району, з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечують виконання розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, голови районної адміністрації і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.
3.3. Основні засади організації та функціонування структурних підрозділів районної адміністрації визначаються положеннями.
3.4. У своїй діяльності структурні підрозділи районної адміністрації підпорядковуються голові районної адміністрації та його заступникам, а у випадках, передбачених законодавством, і відповідним органам державної виконавчої влади.
3.5. Структуру органів управління районної адміністрації затверджує міський голова.


4. Повноваження районної адміністрації


Районна адміністрація для виконання покладених на неї завдань має такі повноваження:
4.1. Підготовка та подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради з будь-яких питань, що стосуються функціонування та/або покращення району та розташованих в ньому об’єктів, у тому числі до програм, планів та проектів розвитку як міста в цілому, так і окремих територій чи об’єктів;
4.2.Забезпечення взаємодії та співпраця на території району з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, органами самоорганізації населення, правоохоронними та наглядовими органами, народними депутатами України, депутатами обласної та міської рад;

4.3. Організація взаємодії та здійснення спільних заходів з управлінням з питань НС та цивільного захисту населення ЗМР, іншими виконавчими органами ЗМР, комунальними підприємствами та установами з метою забезпечення  безперебійної роботи комунального господарства в районі міста в умовах стихійного лиха , аварій, катастроф і подолання їх наслідків.

4.4. Організація взаємодії та здійснення спільних заходів з департаментом інфраструктури та благоустрою, деп. з управління ЖКГ ЗМР, Інспекцією з благоустрою ЗМР, комунальними підприємствами для здійснення належного утримання об'єктів благоустрою на території району згідно встановленого законом порядку.
4.5. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координація цієї роботи на відповідній території;
4.6. Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
4.7. Здійснення в установленому порядку фінансування бюджетних видатків;
4.8. Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.
4.9. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:
- здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;
- забезпечення у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;
- здійснення контролю за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
4.10. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
4.11. Організація тимчасових місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району;
4.12. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розташованих на території району;

4.13. Вжиття заходів реагування разом із Дніпровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області мешканців житлових будинків, які розташовані поряд із закладами громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, тощо щодо забезпечення рівня шуму, що не перевищує рівнів установлених санітарними нормами.
4.14. Прийняття рішень щодо надання та скасування погоджень підприємствам та приватним підприємцям на розміщення на території об’єктів благоустрою комунальної форми власності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщенням;
4.15. Погодження розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності згідно із затвердженим порядком;
4.16. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в районі, реалізації державних, регіональних та місцевих програм розвитку підприємництва;
4.17. Видача та реєстрація довідок (у разі втрати чи пошкодження - дублікату) про право фізичної особи (власника сільськогосподарської продукції) на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, за місцем проживання або розташування земельної ділянки на підставі письмової заяви;
4.18. Управління об’єктами житлово-комунального господарства та комунальними підприємствами, які виконують роботи із санітарного утримання та благоустрою території району, та передані в оперативне управління районній адміністрації, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
4.19. Організація благоустрою району, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради здійснення контролю за станом благоустрою, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
4.20. Здійснення контролю та догляду за утриманням та капітальним ремонтом об’єктів та споруд благоустрою, малих архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок та надання пропозицій з цих питань;
4.21. Сприяння створенню ОСББ на території району. Контроль за діяльністю ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом в межах «Правил благоустрою територій м. Запоріжжя;
4.22. Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподіл згідно із повідомленням департаменту житлово-комунального господарства міської ради і надання відповідно до чинного законодавства України житла, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Надання пропозицій щодо розподілу житла згідно з установленим порядком;
4.23 Приватизація житла; видача дублікату у разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі за письмовою заявою власника (співвласника), у разі, якщо органом приватизації є районна адміністрація;
4.24 Спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради організація контролю за станом благоустрою гаражних кооперативів та автостоянок, як приватного так і громадського транспорту, зупинок громадського транспорту, міст відстою громадського транспорту та торговельно - зупинкових комплексів, садових кооперативів, човнових причалів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення;
4.25. Участь в підготовці регіональних та міських програм з охорони довкілля та організація роботи з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій з залученням до роботи підприємств, установ всіх форм власності та населення;
4.26. Проведення рейдів та перевірок території району, як самостійно так і спільно з іншими організаціями, на предмет виявлення самовільно встановлених споруд (в т.ч. тимчасових) та подальше інформування інспекції з благоустрою про виявлені випадки, а також вжиття всіх можливих заходів щодо знесення самовільно розміщених об’єктів та звільнення земельної ділянки;
4.27. Сприяння робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в організації та проведенні контролю за розміщенням зовнішньої реклами та вжиття необхідних заходів щодо запобігання її невпорядкованого розташування;
4.28. Утворення погоджувальної комісії з розгляду суперечливих питань суміжного землекористування та розгляд суперечливих питань суміжного землекористування між фізичними особами згідно з чинним законодавством;
4.29. Організація і проведення дій щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою території м. Запоріжжя, затверджених ЗМР, в тому числі шляхом звільнення території місті Запоріжжя від самовільно розміщених об'єктів.

4.30вирішенняпитання щодо набуття права власності на безхазяйну річ, розташовану на території відповідного району;
4.31. Внесення пропозицій щодо організації пасажирських перевезень;
4.32. Забезпечення проведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру по району, аналізу причин їх виникнення та проведення профілактичної роботи;
4.33. Створення та забезпечення роботи комісій з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру відповідно до чинного законодавства України;
4.34. Забезпечення складання та надання узагальнених по району звітів про нещасні випадки невиробничого характеру;
4.35. Організація та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та районних свят;
4.36. Підготовка матеріалів щодо виявлення у межах історичних ареалів міста господарської діяльності, не погодженої в органах охорони культурної спадщини, та направлення таких матеріалів для реагування до органів охорони культурної спадщини;
4.37. Питання соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та сприяння органам соціального захисту щодо адаптації безпритульних громадян;
4.38. Здійснення у встановленому законодавством порядку функцій органу опіки та піклування, прийняття відповідних розпоряджень;
4.39. Утворення комісії з питань захисту прав дитини та опікунської ради для захисту прав недієздатних або обмежених у дієздатності осіб, як консультативно-дорадчого органу;
440здійснення роботи з керівниками підприємств всіх форм власності щодо підвищення фонду оплати праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання встановлених державою мінімальних стандартів оплати праці та легалізації робочих місць;
4.41. Забезпечення планування роботи районної адміністрації;
4.42. Організація роботи з питань діловодства, контрольної діяльності, здійснення моніторингу стану виконавської дисципліни;
4.43. Здійснення організаційних заходів щодо кадрового забезпечення районної адміністрації, проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України;
4.44. Ведення кадрового діловодства: формування особових справ працівників, облік та заповнення трудових книжок;
4.45. Розгляд пропозицій трудових колективів району про нагородження державними нагородами України та підготовка пропозицій міському голові;
4.46. Організація роботи з виконання вимог законодавства України щодо боротьби з корупцією та попередження проявів корупції, розробка заходів щодо профілактики проявів корупції, контроль за станом їх виконання;
4.47. Забезпечення інформування громадськості про роботу Запорізької міської ради, виконавчих органів міської ради з метою залучення мешканців до вирішення питань розвитку міста, району;
4.48. Організація роботи щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;
4.49. Здійснення організаційних заходів щодо виконання Закону України «Про органи самоорганізації населення», надання населенню організаційної і правової допомоги в утворенні органів самоорганізації населення, координація роботи органів самоорганізації населення;
4.50. Організація роботи щодо виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», розгляд звернень громадян, організація особистого прийому громадян керівниками районної адміністрації;
4.51. Ведення персоніфікованого обліку виборців;
4.52. У разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства України;
4.53. Виготовлення іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
4.54. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
4.55. Сприяння в організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, залучення кандидатів на військову службу за контрактом;
4.56. Організація та участь у здійсненні заходів з надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України в м. Запоріжжі;
4.57. Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території району;
4.58. Утворення спостережної та інших комісій, забезпечення організації їх роботи;
4.59. Представлення районною адміністрацією, як органом опіки та піклування, інтересів при розгляді у судах справ стосовно захисту житлових, майнових прав дітей;
4.60. В межах чинного законодавства виконання інших повноважень згідно з рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, дорученнями міського голови та його заступників.

 

5. Права районної адміністрації


5. Районна адміністрація міської ради має право:
5.1. Залучати спеціалістів (фахівців) інших виконавчих органів Запорізької міської ради, територіальних структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до роботи у комісіях та розгляду питань, віднесених до їх компетенції;

5,2. Скликати в установленому порядку наради з питань, віднесених до її компетенції
5.3. Отримувати в установленому законом порядку від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї повноважень;
5.4. Отримувати від виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів інформацію про їх діяльність на території району;
5.5. Отримувати від лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності щомісячні звіти про нещасні випадки невиробничого характеру за встановленою формою;
5.6. В установленому порядку передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
5.7.Використовувати доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання районної адміністрації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим положенням;
5.8. Діят від імені ЗМР та виконавчого комітету ЗМР (самопредставництво органу місцевого самоврядування), в місцевих загальних судах  (у т.ч. місцевих загальних як адміністративних), місцевих адміністративних судах, місцевих господарських судах, апеляційних судах, апеляційних господарських судах, апеляційних адміністративних судах, Верховному суді, Вищих спеціалізованих судах, зокрема, у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Вищому антикорупційному суді з використанням всіх прав, наданихЦивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України стороні в процесі.

5.9. Районна адміністрація не має право розподіляти отриманідоходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними осіб.

6. Правове забезпечення і гарантії діяльності районної адміністрації

6.1. Голова районної адміністрації в межах повноважень на основі та на виконання законодавства видає розпорядження та надає доручення, організовує та контролює їх виконання, укладає від імені районної адміністрації договори та видає довіреності.
6.2. Розпорядження голови районної адміністрації з мотивів їхньої невідповідності Конституції і законам України, указам і розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, рішенням міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського голови можуть бути скасовані виконавчим комітетом міської ради.
6.3. Розпорядження голови районної адміністрації у разі порушення прав громадян, підприємств, установ та організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.
6.4. Голова районної адміністрації несе персональну відповідальність за законність, своєчасність та повноту прийнятих ним розпоряджень.
6.5. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб районної адміністрації, відшкодовується у встановленому законом порядку.
6.6. Районна адміністрація є департаментом Запорізької міської ради та утримується за рахунок коштів бюджету міста.
6.7. Штатну чисельність районної адміністрації визначає міський голова в межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням міської ради.
6.8. Видатки на утримання районної адміністрації встановлює міська рада.
6.9. Штатний розпис районної адміністрації затверджує міський голова.


7. Прикінцеві положення

7.1. Ліквідація та реорганізація районної адміністрації проводиться міською радою у порядку, визначеному законодавством України.
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар міської ради                                                                  Р.О.Пидорич

_______________________________________________________________________________________
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Запорізької
міської ради
25.08.2016 № 55

ПОЛОЖЕННЯ
про районну адміністрацію Запорізької міської ради
по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – районна адміністрація) є виконавчим органом Запорізької міської ради (далі – міської ради) в районі міста.
1.2. Районна адміністрація є складовою частиною єдиної системи місцевого самоврядування у місті. Районна адміністрація підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.
1.3. Районна адміністрація забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.
1.4. Районна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Запорізької обласної ради, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Районна адміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Районна адміністрація має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.
1.6. Районна адміністрація виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України.
1.7. Майно належить районній адміністрації на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
1.8. На будинку, де розміщується районна адміністрація, підіймається Державний прапор України та прапор міста Запоріжжя.

2. Голова районної адміністрації

2.1. Очолює відповідну районну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, спрямовує, координує та контролює її діяльність, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій, безпосередньо підпорядковується міському голові.
2.2. Призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.
2.3. На підставі рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства України структурні підрозділи районної адміністрації.
2.4. Надає пропозиції міському голові з кадрового забезпечення районної адміністрації відповідно до чинного законодавства України.
2.5. Призначає на посади та звільняє з посад службовців та обслуговуючий персонал районної адміністрації.
2.6. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, знаходяться на території району, у разі, якщо районна адміністрація Запорізької міської ради є органом управління майном підприємства.
2.7. Координує та контролює роботу підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виконують роботи з утримання житла, благоустрою району, торговельного та побутового обслуговування населення.
2.8. Планує та забезпечує виконання заходів щодо організації мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району в особливий період.
2.9. З метою забезпечення комплексного підходу при розгляді, вирішенні найбільш важливих питань життєдіяльності району може утворювати колегію при голові районної адміністрації, а також утворювати інші комісії та дорадчі органи для вирішення питань в окремих сферах діяльності районної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.10. Визначає розподіл обов’язків між заступниками голови районної адміністрації відповідно до затвердженої структури органів управління районної адміністрації міської ради.
2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, а також виконує завдання, визначенні рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, дорученнями міського голови та його заступників.
2.12. Затверджує положення про структурні підрозділи районної адміністрації міської ради, посадові інструкції працівників районної адміністрації, положення про колегію при голові районної адміністрації.
2.13. Готує пропозиції щодо структури та штатного розпису районної адміністрації міської ради та надає на затвердження міському голові.
2.14. Розпоряджається коштами районної адміністрації в межах затвердженого кошторису на утримання районної адміністрації.
2.15. Представляє районну адміністрацію у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами.
2.16. Працює з секретними документами та документами обмеженого доступу.
2.17. Розглядає звернення громадян, проводить особистий прийом громадян.

 

3. Заступники голови, структурні підрозділи районної адміністрації

3.1. Голова районної адміністрації має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.
У разі відсутності (хвороба, відрядження, відпустка тощо) голови районної адміністрації його обов’язки виконує один із заступників, про що видається розпорядження міського голови.
3.2. Заступники голови районної адміністрації, відповідно до визначених головою районної адміністрації обов’язків, здійснюють керівництво дорученими сферами або інші функції управління, координують діяльність структурних підрозділів районної адміністрації, здійснюють взаємодію із виконавчими органами міської ради по відповідному району, структурними підрозділами виконавчих органів міської ради по відповідному району, з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечують виконання розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, голови районної адміністрації і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.
3.3. Основні засади організації та функціонування структурних підрозділів районної адміністрації визначаються положеннями.
3.4. У своїй діяльності структурні підрозділи районної адміністрації підпорядковуються голові районної адміністрації та його заступникам, а у випадках, передбачених законодавством, і відповідним органам державної виконавчої влади.
3.5. Структуру органів управління районної адміністрації затверджує міський голова.

 


4. Повноваження районної адміністрації

Районна адміністрація для виконання покладених на неї завдань має такі повноваження:
4.1. Підготовка та подання пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради з будь-яких питань, що стосуються функціонування та/або покращення району та розташованих в ньому об’єктів, у тому числі до програм, планів та проектів розвитку як міста в цілому, так і окремих територій чи об’єктів;
4.2.Забезпечення взаємодії та співпраця на території району з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, органами самоорганізації населення, правоохоронними та наглядовими органами, народними депутатами України, депутатами обласної та міської рад;
4.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координація цієї роботи на відповідній території;
4.4. Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
4.5. Здійснення в установленому порядку фінансування бюджетних видатків;
4.6. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
4.7. Організація тимчасових місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району;
4.8. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розташованих на території району;
4.9. Прийняття рішень щодо надання та скасування погоджень підприємствам та приватним підприємцям на розміщення на території об’єктів благоустрою комунальної форми власності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщенням;
4.10. Погодження розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності згідно із затвердженим порядком;
4.11. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в районі, реалізації державних, регіональних та місцевих програм розвитку підприємництва;
4.12. Здійснення організаційних заходів щодо закупівель товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету (тендери);
4.13. Видача та реєстрація довідок (у разі втрати чи пошкодження - дублікату) про право фізичної особи (власника сільськогосподарської продукції) на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, за місцем проживання або розташування земельної ділянки на підставі письмової заяви;
4.14. Управління об’єктами житлово-комунального господарства та комунальними підприємствами, які виконують роботи із санітарного утримання та благоустрою території району, та передані в оперативне управління районній адміністрації, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
4.15. Організація благоустрою району, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради здійснення контролю за станом благоустрою, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
4.16. Здійснення контролю та догляду за утриманням та капітальним ремонтом об’єктів та споруд благоустрою, малих архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок та надання пропозицій з цих питань;
4.17. Сприяння створенню ОСББ на території району. Контроль за діяльністю ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом в межах «Правил благоустрою територій м. Запоріжжя;
4.18. Здійснення нагляду за станом благоустрою садових та гаражних кооперативів;
4.19. Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподіл згідно із повідомленням департаменту житлово-комунального господарства міської ради і надання відповідно до чинного законодавства України житла, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Надання пропозицій щодо розподілу житла згідно з установленим порядком;
4.20. Приватизація житла; видача дублікату у разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі за письмовою заявою власника (співвласника), у разі, якщо органом приватизації є районна адміністрація;
4.21. Спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради організація контролю за станом благоустрою гаражних кооперативів та автостоянок, як приватного так і громадського транспорту, зупинок громадського транспорту, міст відстою громадського транспорту та торговельно - зупинкових комплексів, садових кооперативів, човнових причалів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення;
4.22. Участь в підготовці регіональних та міських програм з охорони довкілля та організація роботи з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій з залученням до роботи підприємств, установ всіх форм власності та населення;
4.23. Проведення рейдів та перевірок території району, як самостійно так і спільно з іншими організаціями, на предмет виявлення самовільно встановлених споруд (в т.ч. тимчасових) та подальше інформування інспекції з благоустрою про виявлені випадки, а також вжиття всіх можливих заходів щодо знесення самовільно розміщених об’єктів та звільнення земельної ділянки;
4.24. Сприяння робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в організації та проведенні контролю за розміщенням зовнішньої реклами та вжиття необхідних заходів щодо запобігання її невпорядкованого розташування;
4.25. Утворення погоджувальної комісії з розгляду суперечливих питань суміжного землекористування та розгляд суперечливих питань суміжного землекористування між фізичними особами згідно з чинним законодавством;
4.26. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомості;
4.27. Організація і проведення дій щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою території м. Запоріжжя, затверджених Запорізькою міською радою, в тому числі шляхом звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів;
4.28. Вирішення питання щодо набуття права власності на безхазяйну річ, розташовану на території відповідного району;
4.29. Внесення пропозицій щодо організації пасажирських перевезень;
4.30. Забезпечення проведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру по району, аналізу причин їх виникнення та проведення профілактичної роботи;
4.31. Створення та забезпечення роботи комісій з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру відповідно до чинного законодавства України;
4.32. Забезпечення складання та надання узагальнених по району звітів про нещасні випадки невиробничого характеру;
4.33. Організація та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та районних свят;
4.34. Підготовка матеріалів щодо виявлення у межах історичних ареалів міста господарської діяльності, не погодженої в органах охорони культурної спадщини, та направлення таких матеріалів для реагування до органів охорони культурної спадщини;
4.35. Питання соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та сприяння органам соціального захисту щодо адаптації безпритульних громадян;
4.36. Здійснення у встановленому законодавством порядку функцій органу опіки та піклування, прийняття відповідних розпоряджень;
4.37. Утворення комісії з питань захисту прав дитини та опікунської ради для захисту прав недієздатних або обмежених у дієздатності осіб, як консультативно-дорадчого органу;
4.38. Здійснення роботи з керівниками підприємств всіх форм власності щодо підвищення фонду оплати праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання встановлених державою мінімальних стандартів оплати праці та легалізації робочих місць;
4.39. Розгляд звернення та підготовка спільно з управліннями праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах та Управлінням Пенсійного фонду України в районі м. Запоріжжя документів для клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги відносно осіб, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
4.40. Забезпечення планування роботи районної адміністрації;
4.41. Організація роботи з питань діловодства, контрольної діяльності, здійснення моніторингу стану виконавської дисципліни;
4.42. Здійснення організаційних заходів щодо кадрового забезпечення районної адміністрації, проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України;
4.43. Ведення кадрового діловодства: формування особових справ працівників, облік та заповнення трудових книжок;
4.44. Розгляд пропозицій трудових колективів району про нагородження державними нагородами України та підготовка пропозицій міському голові;
4.45. Організація роботи з виконання вимог законодавства України щодо боротьби з корупцією та попередження проявів корупції, розробка заходів щодо профілактики проявів корупції, контроль за станом їх виконання;
4.46. Забезпечення інформування громадськості про роботу Запорізької міської ради, виконавчих органів міської ради з метою залучення мешканців до вирішення питань розвитку міста, району;
4.47. Організація роботи щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;
4.48. Здійснення організаційних заходів щодо виконання Закону України «Про органи самоорганізації населення», надання населенню організаційної і правової допомоги в утворенні органів самоорганізації населення, координація роботи органів самоорганізації населення;
4.49. Організація роботи щодо виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», розгляд звернень громадян, організація особистого прийому громадян керівниками районної адміністрації;
4.50. Ведення персоніфікованого обліку виборців;
4.51. У разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства України;
4.52. Виготовлення іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
4.53. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
4.54. Сприяння в організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, залученні кандидатів на військову службу за контрактом;
4.55. Організація та участь у здійсненні заходів з надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України в м. Запоріжжі;
4.56. Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території району;
4.57. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, утворення адміністративної, спостережної та інших комісій, забезпечення організації їх роботи;
4.58. Організація претензійної та позовної роботи, представлення інтересів районної адміністрації, міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради у встановленому законодавством порядку в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, представлення районною адміністрацією, як органом опіки та піклування, інтересів при розгляді у судах справ стосовно захисту житлових, майнових прав дітей;
4.59. В межах чинного законодавства виконання інших повноважень згідно з рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, дорученнями міського голови та його заступників.


5. Права районної адміністрації

5. Районна адміністрація міської ради має право:
5.1. Залучати спеціалістів (фахівців) інших виконавчих органів Запорізької міської ради, територіальних структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до роботи у комісіях та розгляду питань, віднесених до їх компетенції;
5.2. Отримувати в установленому законом порядку від інших виконав-чих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї повноважень;
5.3. Отримувати від виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів інформацію про їх діяльність на території району;
5.4. Отримувати від лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності щомісячні звіти про нещасні випадки невиробничого характеру за встановленою формою.

6. Правове забезпечення і гарантії діяльності районної адміністрації

6.1. Голова районної адміністрації в межах повноважень на основі та на виконання законодавства видає розпорядження та надає доручення, організовує та контролює їх виконання, укладає від імені районної адміністрації договори та видає довіреності.
6.2. Розпорядження голови районної адміністрації з мотивів їхньої невідповідності Конституції і законам України, указам і розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, рішенням міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського голови можуть бути скасовані виконавчим комітетом міської ради.
6.3. Розпорядження голови районної адміністрації у разі порушення прав громадян, підприємств, установ та організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.
6.4. Голова районної адміністрації несе персональну відповідальність за законність, своєчасність та повноту прийнятих ним розпоряджень.
6.5. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб районної адміністрації, відшкодовується у встановленому законом порядку.
6.6. Районна адміністрація є департаментом Запорізької міської ради та утримується за рахунок коштів бюджету міста.
6.7. Штатну чисельність районної адміністрації визначає міський голова в межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням міської ради.
6.8. Видатки на утримання районної адміністрації встановлює міська рада.
6.9. Штатний розпис районної адміністрації затверджує міський голова.


7. Прикінцеві положення

7.1. Ліквідація та реорганізація районної адміністрації проводиться міською радою у порядку, визначеному законодавством України.
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

_______________________________________________________________________________________________
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
22.06.2011 № 29

ПОЛОЖЕННЯ
про районну адміністрацію Запорізької міської ради
по Жовтневому, Заводському, Комунарському, Ленінському, Орджонікідзевському, Хортицькому, Шевченківському району

1. Загальні положення

1.1 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому, Заводському, Комунарському, Ленінському, Орджонікідзевському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – районна адміністрація) є виконавчим органом Запорізької міської ради (далі – міської ради) в районі міста.

1.2 Районна адміністрація є складовою частиною єдиної системи місцевого самоврядування у місті. Районна адміністрація підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.3 Районна адміністрація забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.

1.4 Районна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Запорізької обласної ради, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.5 Районна адміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка.
На будинку, де розміщується районна адміністрація, підіймається Державний прапор України.

2. Голова районної адміністрації

2.1 Очолює відповідну районну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій, безпосередньо підпорядковується міському голові.

2.2 Призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до діючого законодавства України.

2.3 На підставі рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства України структурні підрозділи районної адміністрації.

2.4 Надає пропозиції міському голові з кадрового забезпечення районної адміністрації відповідно до діючого законодавства України.

2.5 Призначає на посади та звільняє з посад технічних працівників та обслуговуючий персонал районної адміністрації.

2.6 Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, знаходяться на території району та забезпечують нагальні потреби мешканців району.

2.7 Координує та контролює роботу підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виконують роботи з утримання житла, благоустрою території району, торговельного та побутового обслуговування населення.

2.8 Виступає головним розпорядником бюджетних коштів, коштів районних цільових фондів Запорізької міської ради, використовує їх лише за призначенням, затвердженим міською радою.

2.9 Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою району.

2.10 3 метою забезпечення комплексного підходу при розгляді, вирішенні найбільш важливих питань життєдіяльності району може утворювати колегію при голові районної адміністрації, а також інші комісії та дорадчі органи для вирішення питань в окремих сферах діяльності районної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.11 Визначає розподіл обов’язків між заступниками голови районної адміністрації.

2.12 Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України. Умови оплати праці голови районної адміністрації та заступників голови районної адміністрації затверджуються міською радою.

2.13 Затверджує положення про структурні підрозділи районних адміністрацій Запорізької міської ради.

2.14 Готує пропозиції щодо структури та штатного розпису районних адміністрацій міської ради та надає на затвердження міському голові.

3. Заступники голови, структурні підрозділи районної адміністрації

3.1 Голова районної адміністрації має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до діючого законодавства України.
У разі відсутності (хвороба, відрядження, відпустка) голови районної адміністрації його обов'язки виконує один із заступників, про що видається розпорядження міського голови.

3.2 Заступники голови районної адміністрації, відповідно до визначених головою районної адміністрації обов’язків, здійснюють керівництво дорученими сферами або інші функції управління, координують діяльність структурних підрозділів районної адміністрації, здійснюють взаємодію із структурними підрозділами виконавчих органів міської ради по відповідному району, з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечують виконання розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, голови районної адміністрації і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

3.3 Структурні підрозділи районної адміністрації здійснюють керівництво відповідними сферами або інші функції управління на території району.

3.4 У своїй діяльності структурні підрозділи районної адміністрації підпорядковуються голові районної адміністрації та його заступникам, а у випадках, передбачених законодавством, і відповідним органам державної виконавчої влади.

3.5 Структуру органів управління районної адміністрації затверджує міський голова.Основі засади організації та функціонування структурних підрозділів районної адміністрації, колегії при голові районної адміністрації визначаються положеннями, які затверджує голова районної адміністрації.

3.6 Забезпечують виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України.

4. Повноваження районної адміністрації

Районна адміністрація для виконання покладених на неї завдань має такі повноваження:
4.1. У сфері соціально-економічного розвитку, бюджету, підприємництва і торгівлі:

4.1.1 Підготовка пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста по відповідному району, інших міських Програм;

4.1.2 Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, їх коштів та коштів населення до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, а також в ремонті і утриманні об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до встановленого порядку;

4.1.3 Підготовка і подання до виконавчого комітету міської ради необхідних пропозицій щодо складання проекту бюджету міста згідно з бюджетним Кодексом України;

4.1.4 Здійснення в установленому порядку фінансування бюджетних видатків;

4.1.5 Здійснення відповідно до законодавства спільно з відповідними державними органами контролю за дотриманням підприємствами торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування та ринками усіх форм власності правил торгівлі, побутового обслуговування населення та правил торгівлі на ринках;

4.1.6 Сприяння організації місцевих ринків, ярмарків, розвитку всіх форм торгівлі на території району, здійснення інших заходів;

4.1.7 Згідно з установленим порядком:
- погодження розміщення на території об’єктів благоустрою, будівель і споруд, соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення;
- встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, які розташовані на території району;

4.1.8 Прийняття рішень щодо надання та скасування погоджень підприємствам та приватним підприємцям на розміщення на території об’єктів благоустрою комунальної форми власності, літніх майданчиків, засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщенням;

4.1.9 Погодження розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності;

4.1.10 Прийняття до експлуатації стаціонарних малих архітектурних форм;

4.1.11 Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в районі;

4.1.12 Здійснення організаційних заходів щодо закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (тендери).

4.2 У сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища:

4.2.1 Управління об’єктами житлово-комунального господарства та комунальними підприємствами, які виконують роботи по санітарному утриманню та благоустрою території району, та передані в оперативне управління районній адміністрації, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

4.2.2 Організація благоустрою району, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради здійснення контролю за станом благоустрою, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

4.2.3 Здійснення контролю та догляду за утриманням та капітальним ремонтом об’єктів та споруд благоустрою, малих архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок та надання пропозицій з цих питань;

4.2.4 Організація роботи щодо утримання житлового та нежитлового фонду комунальної власності;

4.2.5 Сприяння створенню ОСББ на території району. Контроль за діяльністю ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом в межах «Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій» та «Правил благоустрою територій м. Запоріжжя». Участь у розробці проекту фінансування на вибірково-капітальний ремонт будинків ЖБК, ОСББ та будинків комунальної власності;

4.2.6 Здійснення нагляду за станом благоустрою садових та гаражних кооперативів,

4.2.7 Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподіл згідно зі сповіщенням департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради і надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності. Надання пропозицій щодо розподілу житла згідно з установленим порядком;

4.2.8 Надання пропозицій щодо включення до відповідних Програм об’єктів благоустрою та житлового фонду при затвердженні бюджету міста на відповідний рік;

4.2.9 Приватизація житла;

4.2.10 Надання пропозицій до генерального плану забудови міста Запоріжжя;

4.2.11 Надання пропозицій щодо розміщення об’єктів нерухомого майна на території району, які не були обумовлені генеральним планом м. Запоріжжя та узгодження проектів тимчасових та капітальних об’єктів на території району;

4.2.12 Надання пропозицій суб’єктам містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;

4.2.13 Надання пропозицій до виконавчого комітету та міської ради з питань оренди, передачі у власність та проведення аукціонів земельних ділянок на території району;

4.2.14 Надання пропозицій щодо виділення фізичним та юридичним особам земельних ділянок для індивідуального будівництва, виробничої та соціальної забудови та пропозицій з вилучення земельних ділянок в разі нераціонального їх використання;

4.2.15 Спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради організація контролю за станом благоустрою гаражних кооперативів та автостоянок, як приватного так і громадського транспорту, зупинок громадського транспорту, міст відстою громадського транспорту та торговельно-зупинкових комплексів, садових кооперативів;

4.2.16 Внесення пропозицій щодо організації пасажирських переве-зень;

4.2.17 Участь в підготовці регіональних програм по охороні довкілля та організація роботи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемії, інших надзвичайних ситуацій з залученням до роботи підприємств, установ всіх форм власності та населення;

4.2.18 Забезпечення контролю спільно з Інспекцією з благоустрою щодо недопущення самовільного встановлення тимчасових споруд (гаражів, погребів та інш.);

4.2.19 Сприяння робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в організації контролю за розміщенням зовнішньої реклами та вжиття заходів щодо запобігання її невпорядкованого розташування.

4.2.20 Розгляд суперечливих питань суміжного землекористування між фізичними особами згідно з чинним законодавством;

4.2.21 Розгляд питань щодо оформлення документів з питань індивідуальної забудови, а також відомчих будинків (домоволодінь) та будинків (домоволодінь), які перебувають на балансі КП «ВРЕЖО»;

4.2.22 Оформлення і видача дублікатів свідоцтв на право власності на житло, виданих районною адміністрацією при приватизації житлового фонду міської ради;

4.2.23 Надання пропозицій з питання тимчасового розташування металевих гаражів для інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату;

4.2.24 Присвоєння та заміна поштових адрес об’єктам нерухомості;

4.2.25 Оформлення перепланування в житлових приміщеннях в одноквартирних та багатоквартирних будинках згідно встановленого порядку;

4.2.26 Розгляд питань щодо зміни договору найму житлового приміщення в будинках комунальної власності.

4.2.27 Оформлення права власності на самочинно побудовані споруди, господарчі будівлі, а також переобладнання житлових будинків та квартир у багатоповерхових будинках, незалежно від форми власності, які не потребують прийняття в експлуатацію, та заміну (видачу) право встановлювальних документів відповідно до встановленого порядку.

4.2.28 Підготовка в межах компетенції пропозицій щодо використання нежитлових приміщень.

4.2.29 Оформлення та видача свідоцтва про право власності на житло у разі зміни або встановлення ідеальних часток, згідно з висновком БТІ.

4.3 У сфері соціального захисту, освіти, дітей, сім’ї та молоді, охорони здоров'я, фізкультури і спорту:

4.3.1 Підготовка та подання до виконавчого комітету міської ради пропозицій до Програм у сфері: освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, поліпшення становища сім’ї, молоді та дітей, співпраці з ветеранськими та громадськими організаціями, соціального захисту малозабезпечених верств населення;

4.3.2 Сприяння процесу впровадження у сферу громадських відносин у районі принципів духовності, патріотизму, захисту моралі та здорового способу життя;

4.3.3 Організація взаємодії районної адміністрації з трудовими колективами, громадськими організаціями у вирішенні питань гуманітарної та соціальної політики;

4.3.4 Забезпечення співпраці районної адміністрації з ветеранськими, громадськими, благодійними організаціями, благодійними фондами;

4.3.5 Організація та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та районних свят;

4.3.6 Надання пропозицій щодо розвитку усіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності;

4.3.7 Погодження мережі загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, класів, груп продовженого дня, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

4.3.8 Погодження мережі закладів охорони здоров’я усіх типів та форм власності;

4.3.9 Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

4.3.10 Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

4.3.11 Сприяння створенню молодіжних та дитячих громадських організацій, клубів за інтересами за місцем проживання;

4.3.12 Питання соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та сприяння органам соціального захисту щодо адаптації безпритульних громадян;

4.3.13 Здійснення у встановленому законодавством порядку функцій органу опіки та піклування, прийняття відповідних розпоряджень;

4.3.14 Утворення комісії з питань захисту прав дитини та опікунської ради для захисту прав недієздатних або обмежених у дієздатності осіб, як консультативно-дорадчого органу.

4.4 У сфері організаційно-кадрового та фінансового забезпечення діяльності районної адміністрації:

4.4.1 Забезпечення реалізації повноважень районної адміністрації завдяки чіткому і повному розподілу повноважень через положення про структурні підрозділи та посадові інструкції посадових осіб з урахуванням поточних змін законів та нормативних документів;

4.4.2 Підготовка регламенту роботи райадміністрації та контроль за його виконанням;

4.4.3 Забезпечення планування роботи районної адміністрації за квартальними планами;

4.4.4 Організація контрольної діяльності, забезпечення обліку вхідних документів і розпоряджень голови районної адміністрації, здійснення моніторингу стану виконавської дисципліни;

4.4.5 Здійснення організаційних заходів щодо кадрового забезпечення районної адміністрації, проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до діючого законодавства;

4.4.6 Ведення кадрового діловодства: формування особових справ працівників, облік та заповнення трудових книжок;

4.4.7 Розгляд пропозицій трудових колективів району про нагородження державними нагородами України та підготовка пропозицій до вищих органів влади;

4.4.8 Організація роботи по виконанню вимог законодавства України щодо попередження проявів та боротьби з корупцією, розробка заходів щодо профілактики проявів корупції, контроль за ходом їх виконання;

4.4.9 Забезпечення взаємодії районної адміністрації з депутатами Верховної, обласної та міської рад;

4.4.10 Забезпечення інформування громадськості про роботу районної адміністрації з метою залучення мешканців до вирішення питань розвитку району і міста;

4.4.11 Вирішення питань взаємодії районної адміністрації з виборчими комісіями, надання організаційної допомоги, здійснення завдань з їх матеріально-технічного забезпечення;

4.4.12 Здійснення організаційних заходів щодо виконання Закону України «Про органи самоорганізації населення», надання населенню організаційної і правової допомоги в утворенні органів самоорганізації населення, координація роботи органів самоорганізації населення;

4.4.13 Забезпечення культури діловодства у районній адміністрації;

4.4.14 Організація роботи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян», розгляд звернень громадян, організація особистого прийому громадян керівниками районної адміністрації;

4.5 У сфері ведення Державного реєстру виборців:

4.5.1 Ведення персоніфікованого обліку виборців;

4.5.2 Складання списків виборців для проведення виборів всіх рівнів, всеукраїнських та місцевих референдумів;

4.5.3 Щомісячне поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, які подаються органу ведення Реєстру органами, закладами, установами;

4.5.4 Виготовлення списків виборців для голосування.

4.6 У галузі оборонної роботи та забезпечення законності:

4.6.1 Сприяння в організації призову громадян на строкову військову та альтернативну ( невійськову) службу;

4.6.2 Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території району;

4.6.3 Розгляд справ про адміністративні правопорушення, утворення адміністративної, спостережної та інших комісій, спрямування їх діяльності.

4.6.4 Організація претензійної та позовної роботи, представлення інтересів районної адміністрації та міської ради у встановленому законодавством порядку в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

4.6.5 Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами.

4.7 В межах чинного законодавства виконують інші повноваження згідно з рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови.

5. Права районної адміністрації

5.1 Районна адміністрація міської ради має право:

5.1.1 Залучати спеціалістів (фахівців) інших виконавчих органів Запорізької міської ради, територіальних структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до роботи у комісіях та розгляду питань, віднесених до їх компетенції;

5.1.2 Отримувати в установленому законом порядку від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї повноважень;

5.1.3 Отримувати від виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств інформацію про їх діяльність на території району;

5.1.4 Скликати у встановленому порядку наради з питань, віднесених до її компетенції.

6. Правове забезпечення і гарантії діяльності районної адміністрації

6.1 Голова районної адміністрації в межах повноважень на основі та на виконання законодавства видає розпорядження та дає доручення, організовує та контролює їх виконання, укладає від імені районної адміністрації договори та видає довіреності.

6.2 Розпорядження голови районної адміністрації з мотивів їхньої невідповідності Конституції і законам України, указам і розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, рішенням міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського голови можуть бути скасовані виконавчим комітетом міської ради.

6.3 Розпорядження голови районної адміністрації у разі порушення прав громадян, підприємств, установ та організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

6.4 Голова районної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ними розпоряджень.

6.5 Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб районної адміністрації, відшкодовується у встановленому законом порядку.

6.6 Районна адміністрація є департаментом Запорізької міської ради та утримується за рахунок коштів бюджету міста.

6.7 Штатну чисельність районної адміністрації визначає міський голова в межах загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням міської ради.

6.8 Видатки на утримання районної адміністрації встановлює міська рада.

6.9 Штатний розпис районної адміністрації затверджує міський голова.

Секретар міської ради
В.Ф. Кальцев


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
//     Заводський віськовий комісаріат - телефон чергового 050 034 47 93       //

 

м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56
Тел/факс: (061) 289-81-14
Електронна пошта: zvdra@meriazp.gov.ua